Totaaloverzicht sociale leer

Sociale leer van de kerk

Aflevering 0
In deze aflevering geef pastor Flohr aan hoe de cursus Sociale leer is bedoeld, hoe hij wordt opgezet en hoe ermee kan worden gewerkt.

Aflevering 1
In deze eerste aflevering over de sociale leer van de kerk schetst pastor Flohr het ontstaan en de geschiedenis van de sociale leer zoals die door verschillende pausen is ontwikkeld.

Aflevering 2
Deze tweede aflevering behandelt pastor Flohr de omgang met waarheid in de sociale media uitgaande van de vraag of er een grens is aan de vrijheid van meningsuiting.

Aflevering 3
In deze derde aflevering houdt pastor Flohr zich bezig met de vraag wat paus Franciscus gezegd heeft over homoseksualiteit.

Aflevering 3 versie 2
In deze aflevering gaat pastor Flohr in op het interview van paus Franciscus met American Press op de vooravond van zijn bezoek aan Congo en Zuid-Soedan in 2023. De paus doet daar drie uitspraken: homoseksualiteit is geen misdaad, homoseksualiteit is een zonde en homoseksualiteit is menselijk.

Aflevering 4
In deze vierde bijdrage gaat pastor Flohr in op het standpunt van paus Franciscus over de afschaffing van de doodstraf.

Aflevering 5
Uitgaande van de brief van paus Franciscus over de H. Jozef spreekt pastor Flohr in deze vijfde bijdrage over de visie van de kerk op het vluchtelingenvraagstuk.

Aflevering 6
In deze zesde presentatie geeft pastor Flohr het standpunt van de kerk weer over het gebruik van de vaccinatie tegen het coronavirus.

Aflevering 7
In deze zevende aflevering beoordeelt pastor Flohr aan de hand van het denken van de kerk over gezag en democratie de bestorming van het Capitool.

Aflevering 8
In deze achtste aflevering licht pastor Flohr het standpunt van paus Franciscus toe over het produceren, bezitten en gebruik van kernwapens.

Aflevering 9
In deze negende presentatie legt pastor Flohr uit waarom de aanpassing aan klimaatverandering waar Nederland in voorop loopt maar één aspect is aan de zorg voor het milieu. Hij doet dat aan de hand van de plaats van de encycliek Laudato sí binnen de sociale leer van de kerk.

Aflevering 10
In deze tiende aflevering gaat pastor Flohr in op het belang van werk en beroepsopleiding voor het welzijn van mensen dat de betekenis voor de economie overstijgt, hetgeen in de huidige pandemie opnieuw bewust wordt. Hij sluit aan op de encycliek van Johannes Paulus II over de mens in zijn arbeid, Laborem exercens.

Aflevering 11
In deze elfde bijdrage haakt pastor Flohr in de kwestie van erkenning van het slavernijverleden van Nederland en zet uiteen hoe de pausen daarover hebben gesproken en over de moderne slavernij.

Aflevering 12
Aan het begin van de vastentijd spreekt pastor Flohr over de Vastenactie die 60 jaar geleden door de bisschoppen is opgericht. In deze belangrijke vastenactiviteit komen alle vier beginselen van de Sociale leer tot uiting in de samenhang van missie en ontwikkeling, wat pastor Flohr laat zien aan de hand van drie pauselijke documenten van Paulus VI, Johannes Paulus II en Franciscus.

Aflevering 13
Met het oog op de naderende verkiezingen spreekt pastor Flohr over de visie van de paus op het belang van deelname aan de politiek vanuit de katholieke kerk, de rol van de leek daarin en wat in een meerpartijendemocratie criteria zijn voor de beoordeling van geschikte katholieke politici.

Aflevering 14
Bij gelegenheid van het bezoek van paus Franciscus aan Irak legt pastor Flohr uit waarom de Kerk haar plaats in de samenleving aanduidt als Kerk op pelgrimstocht. Hij gaat daarvoor te rade niet alleen bij de toespraak van de Paus in Ur waar volgens de bijbel Abraham vandaan komt, maar ook bij het conciliedocument Gaudium et spes die de kerk omschrijft als Volk Gods onderweg.

Aflevering 15
In het kader van de veertigdagentijd staat pastor Flohr stil bij de betekenis van de zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, die door paus Franciscus in 2016 zijn aangevuld met het achtste werk van barmhartigheid: de zorg voor de schepping als het gemeenschappelijk huis dat we bewonen.

Aflevering 16
Aan het begin van het gezinsjaar Amoris laetitia dat begint op 19 maart 2021 en eindigt op 26 juni 2022 legt pastor Flohr in grote lijnen de ontwikkeling van de huwelijksopvatting van de kerk uit van Humanae vitae van Paulus VI tot Amoris laetitia van Franciscus uitgaande van de onmogelijkheid om een homoseksuele verbintenis te zegenen maar wel de mogelijkheid tot zegening van individuele personen.

Aflevering 17
In het licht van het Paasgeloof behandelt pastor Flohr de vraag naar de omgang met het dode lichaam: begraven, cremeren of beschikbaar stellen aan de wetenschap? Vanuit documenten van de kerk reikt hij criteria aan die helpen bij het beantwoorden van deze vraag.

Aflevering 18
De thematiek van orgaantransplantatie zowel bij het leven als na het overlijden wordt door pastor Flohr belicht vanuit de beide beginselen, namelijk de integriteit van het lichaam en de medemenselijkheid.

Aflevering 19
De crisis in de formatie is aanleiding voor pastor Flohr om het belang van openbaarheid van bestuur te behandelen in het kader van de vertrouwensbasis in wereldlijke en kerkelijke samenleving.

Aflevering 20
De inhoudelijke bijdrage van de Sociale leer aan maatschappelijke vraagstukken ligt, zo laat pastor Flohr zien, voornamelijk op het gebied van de vier grondbeginselen: menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit en subsidiariteit.

Aflevering 21
Naar aanleiding van de eendaagse door president Biden geleide internationale top over klimaatverandering bespreekt pastor Flohr de verhouding tussen natuur en cultuur uitgaande van de encycliek Laudato sí.

Aflevering 22
Op de dag van de arbeid zet pastor Flohr de visie van de kerk ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen uiteen in vergelijking met enerzijds sociaal ondernemen en anderzijds maatschappelijk betrokken ondernemen.

Aflevering 23
Pastor Flohr laat zien hoe microkrediet een door de Sociale leer van de kerk gedragen concreet antwoord is op de kredietcrisis van 2008.

Aflevering 24
Het thema ‘voltooid leven’ is in deze aflevering aan de orde waarbij de analyse door de kerk van de culturele blokkades voor het begrip van de onaantastbaarheid van het menselijk leven centraal staat.

Aflevering 25
Naar aanleiding van de wapenstilstand tussen Hamas en Israel gaat pastor Flohr in op de omgang met geweld.

Aflevering 26
Bij gelegenheid van Wereldcommunicatiedag op 16 mei 2021 gaat pastor Flohr in op het belang dat paus Franciscus hecht aan de journalistiek.

Aflevering 27
Op 23 mei 2021 heeft paus Franciscus de herziening van het Strafrecht in de kerk aangekondigd. Aanleiding voor pastor Flohr om het thema ‘strafrecht tussen gerechtigheid en barmhartigheid’ aan de orde te stellen.

Aflevering 28
Naar aanleiding van de kwestie van de anonieme donor zet pastor Flohr de opvatting van de katholieke kerk over voortplantingstechnieken en het belang van het kind uiteen.

Aflevering 29
Op het themaveld Media en communicatie brengt pastor Flohr het belang van inculturatie voor de geloofsverkondiging onder de aandacht.

Aflevering 30
Met de derde algemene bijdrage gaat pastor Flohr in op de werkwijze van de Sociale leer, namelijk de drieslag: zien, oordelen en handelen.

Aflevering 31
De verhouding tussen recht en moraal wordt door pastor Flohr verduidelijkt aan de hand van de abortuswetgeving.

Aflevering 32
In deze aflevering zet pastor Flohr de visie van de kerk op de rol van de vrouw in kerk en samenleving uiteen.

Aflevering 33
Het recht van dieren en planten is het onderwerp van deze aflevering.

Aflevering 34
Deze bijdrage gaat over het recht op opvoeding, dat pastor Flohr verheldert aan de hand van teksten uit Amoris laetitia.

Aflevering 35
Aan het begin van de Vredesweek behandelt pastor Flohr het belang dat paus Franciscus hecht het delen van wetenschap voor een duurzame vrede als toepassing van het motto ‘Ontwikkeling is de nieuwe naam van vrede’.

Aflevering 36
Naar aanleiding van de Afghaanse vluchtelingen en die van Haïti behandelt pastor Flohr de rechten van de migrant.

Aflevering 37
De gezamenlijke boodschap van patriarch Bartholomeus, paus Franciscus en de Anglicaanse aartsbisschop Justin over de zorg voor het klimaat is aanleiding voor pastor Flohr om na te denken over de ‘Groene Kerk’ die onze parochiekerken kunnen zijn.

Aflevering 38
Complottheorieën markeren in onze tijd de grenzen van de wetenschap en nodigen aldus pastor Flohr uit om na te denken over wat de kerk zegt over de relatie tussen geloof en wetenschap.

Aflevering 39
Participatio is het kerkelijk woord voor wat democratie is in de samenleving. De deelname van alle gelovigen ook aan het bestuur van de kerk is het onderwerp van deze aflevering.

Aflevering 40
Naar aanleiding van de priesterwijding van een transeunt diaken en de aankomende diaconiezondag op het feest van Christus Koning behandelt Pastor Flohr de relatie van het ambt van diaken en de diaconie.

Aflevering 41
Aan de vooravond van de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat pastor Flohr stil bij de betekenis van de koopzondagen niet zozeer als een bedreiging maar als een kans voor het christelijk gebod om de zondag als de dag des Heren te heiligen.

Aflevering 42
Nu de weg vrij is voor de heiligverklaring van Titus Brandsma denkt pastor Flohr na over de betekenis van deze aanstaande Nederlandse heilige voor de Sociale leer van de kerk.

Aflevering 43
In deze aflevering staat pastor Flohr stil bij het belang dat de Sociale leer hecht aan de zogenaamde intergenerationele relaties. Dat zijn de relaties tussen grootouders, ouders en kinderen.

Aflevering 44
Naar aanleiding van vuurwerkbrandwonden en tegen de achtergrond van het kerstmysterie van de lichamelijke menswording van God reflecteert pastor Flohr vanuit pauselijk gedachtengoed over het belang van plastische chirurgie.

Aflevering 45
Hoe kan vanuit christelijk perspectief worden gekeken naar de transgenderkwestie? Daarover gaat deze aflevering waarmee pastor Flohr het nieuwe jaar 2022 opent.

Aflevering 46
Welke rol kan de Europese Unie spelen in het vestigen van supranationaal gezag? Het antwoord daarop vanuit de Sociale leer van de Kerk zoekt pastor Flohr bij gelegenheid van het bezoek van paus Franciscus aan Athene, de bakermat van de democratie in Europa.

Aflevering 47
Tegen de achtergrond van de oorlogsdreiging rond Oekraïne spreekt pastor Flohr over de noodzaak van een opbouw van rechtvaardige vrede waar geen conventionele oorlog meer te rechtvaardigen valt.

Aflevering 48
Dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen is voor pastor Flohr aanleiding om te bekijken hoe de kerk kijkt naar gelijke behandeling op de werkvloer.

Aflevering 49
Voorwaarde voor toelating in een land als Nederland is de zogenaamde inburgering. Uitgaande van dit gegeven staat pastor Flohr stil bij vormen van integratie die onder deze voorwaarde vallen.

aflevering 50
In deze 50e aflevering gaat pastor Flohr in op het pleidooi van paus Franciscus dat we niet alleen kerk voor de armen maar ook kerk van de armen moeten zijn.

Aflevering 51
Welke woonvorm past het beste bij de oudere generatie? Daarover laat pastor Flohr het licht schijnen van praktische ervaringen tegen de achtergrond van de Sociale leer.

aflevering 52
In deze aflevering presenteert pastor Flohr het Compendium voor de sociale leer van de Kerk van 2004 en de jongerencatechismus over de sociale leer, Docat, van 2016.

aflevering 53
In deze aflevering gaat pastor Flohr naar aanleiding van een lezing op het feest van Sint Lidwina nader in op haar betekenis voor het lijden in onze tijd.

aflevering 54
Onze huidige tijd is niet meer los te denken van de social media, aldus pastor Flohr. Dat is een goede reden om in te gaan op hoe het kerkelijk leergezag daarover denkt. Daartoe gaat hij te rade bij verschillende bijdragen van paus Benedictus XVI resp. Franciscus.

aflevering 55
In deze aflevering gaat pastor Flohr in op de betekenis van het document Laudate Deum van 4 oktober 2023 met het oog op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Dubai november-december 2023

aflevering 56
Tegen de achtergrond van de huidige oorlogsconflicten in de Oekraïne, Gaza, Burkina Faso en Sudan vraagt pastor Flohr zich af of een rechtvaardige vrede mogelijk is.

 

SECRETARIAAT

Merellaan 350

2903 GM

Capelle a/d IJssel
010 303 88 71
info@christoffelparochie.nl

 

PASTORALE WACHT

Voor acute vragen om pastorale zorg of het melden van een overlijden: 06-1380 3332 (24/7 bereikbaar).

AGENDA

<<  <  Juni 2024  >  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
2425262730

VIRTUELE KAPEL